www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در عصر غیبت کبرا ، کارها و مشاغل حضرت مهدی (ع) بسیار حسّاس و مهم است. واگر چه تصرّف و بسط ید و حکومت ظاهری بر اوضاع ندارند ، ولی مع ذلک ناظر بر اوضاع بوده و تصرّفاتی می نمایند .
شؤون امامت و رهبری وزعامت را در حدّ امکان متصدی شده و وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند . عمر ایشان در راه اطاعت خدا می گذرد. تکالیف اجتماعی را ، آنجه مقتضی و مصلحت باشد انجام می دهند ؛ مانند هدایت اشخاص، یاری دادن مؤمنین بر مخالفین ، حلّ مسائل مشکل ، نصیحت و موعظۀ افراد ، شفای امراض ، هدایت گمشدگان و رساندن آنها به مقصد ، تعلیم معارف، کمک مالی به نیازمندان ، فریاد رسی گرفتاران و ... .
در نتیجه می توان یکی از تصرّفات اساسی حضرت را همین نظام دادن به جامعۀ شیعی و حوزه های آن در طول تاریخ دانست که با عدم سازماندهی ظاهری ، مشاهده می کنیم که دست غیبی حضرت، حافظ آن بوده و آن را تحت کنترل خود دارد .

حضرت مهدی (ع) ، درعصرغیبت چه کارهایی را انجام می دهند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته