www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد :
1-در هیچ روایتی به وقت دقیق و حتی غیر دقیق ظهور اشاره نشده است .
2-از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند و به تعبیری متعلق«بداء» واقع شود و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم ، لذا نباید از زمان ظهور خبر دهیم ،گرچه انسان ممکن است از راه های غیر عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نماید .
3-گاهی با برخی از خبرها نسبت به ظهور که در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین می شوند و اصل واقعه از دید آنان بی اعتبار می گردد .
4-برخی از روایات ،از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده اند .

آیا از وقت ظهور اطلاع دادن صحیح است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته