www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

علائم ظهور گرچه با شرایط ظهور ، وجه اشتراکی دارند که همان تحقق هریک قبل از ظهور امام مهدی (ع) است ، ولی از جهاتی نیز با یکدیگر اختلاف دارند . اینک به برخی از اختلافات اشاره می کنیم :
1- منوط شدن ظهور به شرایط و تعلیق بر آنها واقعی است ، به این معنا که اگر شرایط مهیّا نباشد ، مشروط که همان ظهور است در خارج تحقق نخواهد یافت ، بر خلاف منوط شدن ظهور به علامات وتعلیق بر آنها ، که واقعی نیست ؛ زیرا علامات نسبت به ظهور ، جنبۀ کاشفیّت دارد .
2-علامات ، حوادثی پراکنده اند که در طول عصر غیبت به صورت پراکنده انجام خواهد گرفت ، برخلاف شرایط که تا وقت ظهور به صورت متّصل و مستمر خواهد بود.
3-انسان نسبت به شرایط ظهور ، تکلیف دارد بر خلاف علائم ظهور .

چه فرقی بین علائم ظهور و شرایط ظهور است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته