montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net


مهدویت از نگاه ادیان مختلف

ـ مقصود از مهدویت اعتقاد به منجی است که در آخرالزمان ظهور می‌کند و بشر را نجات می‌دهد.
ـ همه پیروان ادیان الهی و برخی از پیروان ادیان غیر الهی عقیده دارند که در یک عصر بحرانی جهان که فساد و ظلم بیداد می ‏کند، نجات دهنده بزرگ و مصلح جهانی ظهور می‏ کند و اوضاع آشفته جهان را اصلاح نموده و عدل را گسترش می‏ دهد.
ـ زمان ظهور را فقط خدا می داند. حتی وجود مقدس امام زمان(عج) نیز از آن آگاه نیست.
ـ در این که مصلح جهانی کیست، دارای چه ویژگی هایی است، نام او چیست و منسوب به کدام ملت و دین است، اختلاف نظر وجود دارد.
ـ هر ملتی او را با لقب مخصوص و ویژگی ‏هایی می ‏شناختند و او را از خودشان می ‏دانند. زرتشتیان او را ایرانی و از پیروان زرتشت می ‏دانند. یهودیان او را از بنی اسرائیل و عیسویان او را مسیح موعود می‏ خوانند.
ـ در آیین هندو از نجات دهنده و موعود، به نام "آواتا" سخن به میان آمده است. ..... حق همراه او است و آنچه در دریاها و کوه‏ ها پنهان شده باشد، همه را به دست می ‏آورد. از او کسی بزرگتر به دنیا نیاید.
ـ در آیین بودایی نیز مسأله انتظار مطرح شده و شخصیت مورد انتظار بودای پنجم می‏ باشد.
ـ درآیین زرتشت سه منجی به نام‏ های هوشیذر، هوشیذر ما و سوشیانس (نجات دهنده مرگ) از نسل زرتشت مطرح است. آنان جهان را پر از عدل خواهند کرد. که پس از ظهور، دین را به جهان رواج خواهد داد؛ فقر و تنگدستی را ریشه کن می کند و مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار می ‏گرداند.
ـ در آیین یهود از شخص موعود سخن گفته شده است. گر چه یهودیان در این که موعود کیست، اختلاف نظر دارند. به باور یهودیان موعودشان هنوز ظهور نکرده است. آنچه یهودیان بر آن اتفاق دارند.
ـ مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانی هستند و اگر چه باور دارند که او حضرت عیسی مسیح (ع) است که از آسمان نزول کرده و جهان را پر از عدل خواهد کرد.
ـ شیعیان معتقدندکه مصلح جهانی امام زمان(عج) است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. امام زمان(عج) همان مهدی (ع) است که جهان را پر از عدل و داد می‏ کند، همان گونه که پر از ظلم شده است.

مهدویت از مسائل اساسى درگذشته و حال بوده و هست و فراتر از افق زمان و مکان و در هر شرایطى قابل بررسى است؛ زیرا مهدویت ریشه در فطرت انسان دارد و با خمیرمایه وجود آدمى عجین گشته است. به گونه‏ اى که در طول تاریخ، حتى پیش از اسلام اجمالاً مردم به منجى جهانى دل بسته بودند و امروزه نیز میلیون‏ ها انسان محروم و مظلوم در انتظار آینده درخشان و فارغ از ظلم و ستم لحظه‏ شمارى مى ‏کنند. این آرزوى کهن و سابقه ‏دار چه زمانى به آخر مى ‏رسد و آن منجی، چه زمانى دل ‏هاى پریشان را آرامش مى‏ بخشد؛ سؤالی است که برای پاسخ به آن همچنان باید منتظر بود.

مهدویت

مقصود از مهدویت اعتقاد به منجی است که در آخرالزمان ظهور می‌ کند و بشر را نجات می ‌دهد. این منجی در ادیان الهی و اسلام مطرح شده و در شیعه با نام محمد بن الحسن (عج) و لقب ‌هایی مثل «مهدی آل محمد(ص)» به عنوان دوازدهمین امام معصوم(ع) مشخص شده است. پنجم تا پانزدهم شعبان را با عنوان دهه مهدویت نامگذاری شده است.

چرا تمام ادیان برای آخر الزمان منتظرند؟

نیاز به حضور یک مرد آسمانی که با کمک او بتوان حق را اجرا کرد، عدالت را برقرار نمود و در راه کمال گام برداشت یکی از نیاز‌های فطری و حقیقی انسان است. خداوند نیز به این نیاز پاسخ مثبت داده است و انبیاء و اوصیا را برای هدایت و راهبری مردم برگزید و وعده داده است که سرانجام حجت من بر زمین مسلط خواهد شد و با اجرای دین و برقراری عدالت، نیاز شما بر آورده می ‌شود. در ادیان آسمانی بر اساس نیاز مردم و عنایت خدا سخن از منجی مطرح شده است. اگر بین منجی و قیامت رابطه ‌ای گفته شده است فقط به این دلیل است که بگویند حتماً او خواهد آمد و بعد از ظهور او، هر زمان که خداوند اراده کرد قیامت برپا خواهد شد.

اعتقاد به مهدویت در ادیان مختلف

اعتقاد به منجی و موعود مسأله اى است که در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان مطرح بوده و هست؛ بدین معنى که در آخرالزمان، مصلحى ظهور خواهد کرد و به جنایت ها و خیانت ها و تبعیض هاى بشر خاتمه خواهد داد.
شور و التهاب انتظار موعود آخرالزمان، در تاریخ پرفراز و نشیب این ادیان موج می زند. یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در سراسر تاریخ محنت بار خود هرگونه خواری و شکنجه را به این امید بر خود هموار کرده اند که روزی «مسیحا» و یا «سوشیانت» خواهد آمد.

در آیین های هند و زردتشت، یهود، مسیحیت و اسلام این باور وجود دارد که در آیندة جهان فرد صالحی ظهور خواهد نمود، و در جهت زدودن ستم و نجات بشر قدم بر می دارد و در این راه موفق خواهد شد. همة این ها در هدف کلّی، یعنی هدایت و ارشاد و نجات بشر از نادانی و گمراهی وحدت نظر دارند. حال ممکن است در امور و اهداف جزیی و برخی از ویژگی ها دیدگاه های متفاوتی داشته باشند.

همه پیروان ادیان الهی و برخی از پیروان ادیان غیر الهی عقیده دارند که در یک عصر بحرانی جهان که فساد و ظلم بیداد می‏ کند، نجات دهنده بزرگ و مصلح جهانی ظهور می‏ کند و اوضاع آشفته جهان را اصلاح نموده و عدل را گسترش می ‏دهد.
در این که مصلح جهانی کیست، دارای چه ویژگی ‏هایی است، نام او چیست و منسوب به کدام ملت و دین است، اختلاف نظر دارند.

هر ملتی او را با لقب مخصوص و ویژگی‏ هایی می‏ شناختند و او را از خودشان می ‏دانند. زرتشتیان او را ایرانی و از پیروان زرتشت می‏ دانند. یهودیان او را از بنی اسرائیل و عیسویان او را مسیح موعود می ‏خوانند.

در آیین هندو نیز از نجات دهنده و موعود، به نام "آواتا" سخن به میان آمده و در منابع هندوها در کتاب اوپانیشا دها مطرح شده است «حق همراه او است و آنچه در دریاها و کوه‏ ها پنهان شده باشد، همه را به دست می‏ آورد. از آسمان‏ ها و زمین، آنچه باشد، خبر دهد و از او کسی بزرگتر به دنیا نیاید.»

در آیین بودایی که یکی از شاخه‏ های کیش هندویی است، مسأله انتظار مطرح شده و شخصیت مورد انتظار بودای پنجم می ‏باشد .

در آیین زرتشت سه منجی به نام‏ های هوشیذر، هوشیذر ما و سوشیانس (نجات دهنده مرگ) از نسل زرتشت مطرح است. آنان جهان را پر ازعدل خواهند کرد. که پس از ظهور، دین را به جهان رواج خواهد داد؛ فقر و تنگدستی را ریشه کن می کند و مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار می‏ گرداند.

در آیین یهود نیز از شخص موعود سخن گفته شده است. گر چه یهودیان در این که موعود کیست، اختلاف نظر دارند. به باور یهودیان موعودشان هنوز ظهور نکرده است. آنچه یهودیان بر آن اتفاق دارند، خروج شخصی در آخر زمان است که کوکب افروز می‏ باشد و روی زمین را به نور رب کریم روشن می‏ گرداند ... یهودیان به انتظار او زمان می‏ گذارنند.

مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانی هستند و اگر چه باور دارند که او حضرت عیسی مسیح (ع) است که از آسمان نزول کرده و جهان را پر از عدل خواهد کرد.

شیعیان معتقدند که مصلح جهانی امام زمان(عج) است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. امام زمان(عج) همان مهدی (ع) است که جهان را پر از عدل و داد می‏ کند، همان گونه که پر از ظلم شده است.

اعتقاد به مهدویت از معارف قطعی تمامی مذاهب اسلامی است. ابن ابی الحدید که از عالمان اهل سنت است می‏ گوید: "میان همه فرقه ‏های مسلمان اتفاق قطعی است که عمر دنیا به پایان نمی ‏رسد، مگر پس از ظهور مهدی(عج)"

کلام آخر

از آنچه گذشت می‏ توان نتیجه گرفت که همه ادیان الهی و برخی ادیان غیر الهی در خصوص مصلح جهانی اتفاق نظر دارند؛ ولی نمی ‏توان قضاوت نمود که مقصود آنان از مصلح جهانی امام زمان(ع) می‏ باشد که در اسلام بدان اشاره شده است. گرچه برخی از نشانه‏ ها و مشخصاتی که در سایر ادیان برای مصلح جهانی ذکر شده، درباره امام زمان(ع) نیز صدق می کند.

با توجه به این که بشارت به ظهور مصلح جهانی در ادیان الهی بیان شده و مسأله ظهور حضرت مهدی(عج) در ادیان الهی، پیش از تحریفشان هم وجود داشته، اما مصلح تمام ادیان الهی، مهدی موعود است و مقصود دینشان همین است، اما پیروان آنها در تطبیق و تعیین مصداق به خطا رفته ‏اند و با توجه به آن چه بیان شد تا حدودی هدف های آیین های مذکور از مهدویت نیز روشن می شود.


نویسنده: مرتضی رکن آبادی
مهدویت از نگاه ادیان مختلف


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته