montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

1- آدم، 930 سال

2- شیث، 912 سال

3- انوش، 905 سال

4- قینان، 910 سال

5- مهللئیل، 895 سال

6- یارد، 962 سال

7- اخنوخ، 265 سال

8- متوشالح، 365 سال

9- لامک، 777 سال

10- نوح، 950 سال (و بنا بر تواریخ و کتب حدیث مجموع مدت عمر او پیش از بعثت و بعد از طوفان 2500 سال شد)

11- سام، 600 سال

12- ارفکشاد، 438 سال

13- شالح، 433 سال

14- عابر، 464 سال

15- ابراهیم، 175 سال

16- اسمعیل، 137 سال

(مدت اعمار این افراد همه طبق تورات نوشته شد که علاوه بر این جمعی دیگر را مانند فالح و رعو و سروج و ناحور و غیره ذکر کرده، مراجعه شود به ترجمه عربی تورات، ط بیروت، 1870 م و منتخب الاثر نگارنده، ص 276 و 277 و ظاهراً اخنوخ همان ایلیا است که یهود و نصاری معتقدند سه هزار و سیصد و هشتاد و دو سال پیش از میلاد زنده به آسمان برده شد و الم مرگ نچشید، رجوع شود به کتاب اظهار الحق، ج 2، ص 124)

17- ربیعه بن ضبیع فزاری، 380 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 233 تا 235)

18- اوس بن حارثه، 220 سال، (المعمرین، ص 36)

19- عبید بن شرید جرهمی، 350 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 232)

20- برد، 962 سال، (کنزالفوائد، ص 245)

21- ایوب بن حداد عبدی، 200 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 142)

22- ثعلبه بن کعب، 300 سال، (المعمرین، ص 64)

23- تیم الله بن ثعلبه، 500 سال، (تذکره الخواص، ص 205 و المعمرین، ص 31)

24- ثوب بن تلده اسدی، 220 سال، (المعمرین، ص 59)

25- جعفر بن قرط عامدی، 300 سال، (المعمرین، ص 43)

26- جلهمه بن اددبن زید، 500 سال، (غیبت شیخ، ص 85، طبع نجف)

27- یحابر بن مالک بن ادد، 500 سال، (غیبت شیخ، ص 86)

28- زهیر بن عتاب کلبی، 300 سال، (کمال الدین، ص 246)

29- جلیله بن کعب، 190 سال، (المعمرین، ص 65)

30- حادثه بن صحر، 180 سال، (المعمرین، ص 46)

31- حادثه بن عبید کلبی، 500 سال، (المعمرین، ص 67)

32- حامل بن حادثه، 230 سال، (المعمرین، ص 69)

33- حبابه و البیه که از عصر خلافت علی (ع) تا زمان امامت حضرت رضا (ع) عمر کرد، (کتاب های معتبر حدیث)

34- حارث بن مضاض جرهمی، 400 سال، (غیبت شیخ، ص 81، المعمرین، ص 42)

35- ذوالاصبع العدوانی، 300 سال، (المعمرین، ص 82)

36- حنظله بن شرقی، 200 سال، (المعمرین، ص 49)

37- درید بن زید، 450 سال، (المعمرین، ص 20)

38- ذوجدن حمیری، 300 سال، (المعمرین، ص 33)

39- درید بن صمت، 200 سال، (المعمرین، ص 22)

40- ذوالقرنین، 3000 سال، (تذکره الخواص، ص 377، نقل از تورات)

41- ربیعه بجلی، 190 سال، (المعمرین، ص 68)

42- ردادبن کعب نخعی، 300 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 242)

43- زهیر بن خباب، 420 سال، (المعمرین، ص 25)

44- سطیح کاهن، 30 قرن، (المعمرین، ص 5)

45- سیف بن وهب، 300 سال، (المعمرین، ص 41)

46- شریفه بن عبدالله جعفی، 300 سال، (المعمرین، ص 39)

47- شق کاهن، 300 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 235)

48- صیفی بن ریاح، 270 سال، (غیبت شیخ، ص 80)

49- ضبیره بن سعید، 220 سال، (المعمرین، ص 20)

50- عبادبن سعید، 300 سال، (المعمرین، ص 70)

51- عوف بن کنانه کلبی، 300 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 255)

52- عبدالمسیح بن عمرو غسانی، 350 سال، (المعمرین، ص 38)

53- اوس بن ربیعه اسلمی، 214 سال، (المعمرین، ص 66)

54- عبید بن شرید جرهمی، 350 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 232)

55- عمرو بن حمه الدوسی، 400 سال، (غیب شیخ، ص 81)

56- عمرو بن لحی، 345 سال، (غیبت شیخ، ص 86)

57- قس بن ساعده، 600 سال، (کنزالفوائد، ص 254)

58- کعب بن حمه الدوسی، 390 سال، (تذکره الخواص، ص 205 المعمرین، ص 22)

59- کعب بن رداه نخعی، 300 سال، (المعمرین، ص 66)

60- محصن بن عتبان زبیدی، 256 سال، (کمال الدین، ج 2، ص 255 المعمرین، ص 21)

61- مرداس بن صبیح، 230 سال، (المعمرین، ص 35)

62- مستوغر بن ربیعه بن کعب، 330 سال، (المعمرین، ص 9 و سیره ابن هشام، ج 1، ص 93)

63- هبل بن عبدالله کلبی جد زهیر بن خباب، 700 سال، (المعمرین، ص 29)

64- نفیل بن عبدالله، 700 سال، (تذکره الخواص ص 205)

مخفی نماند که یادداشت کردن نام معمرینی که شرح حالاتشان در کتاب المعمرین و غیبت شیخ و کمال الدین و کنزالفوائد و کتاب های تاریخ حفظ شده، سبب اطاله مقاله می گردد؛ لذا به همین قدر قناعت کردیم و بر آن اسامی معمرین دیگر را از کتابهائی که اخیراً تألیف شده اضافه می نمائیم و همچنین بعضی از معمرین معاصر را که اتفاقاً و بدون اینکه در مقام فحص باشیم در روزنامه ها به شرح احوال آنها برخوردیم.

65- هنری جنکس، 169 سال، این مرد در سن 112 سالگی در جنگ فلورفید شرکت داشت.

66- جون بافن بولندی، 175 سال داشت و سه نفر از اولاد خود را که متجاوز از صد سال داشتند دید.

67- یوحنا سورتنغتون نروژی (متوفای 1797)، 160 سال

68- طوز مابار، 152 سال

69- کورتوال، 144 سال

70- یک فرد زنگباری، 200 سال

نام این چند نفر در تفسیر الجواهر، ج 17، ص 226، ذکر شده است.

71- ماتوسالم، 969 سال

72- ملک جزیره «لوکمبانز» 802 سال

73- چند نفر پنجابی، 200 سال

74- مارکس ابونیوس، بیش از 150 سال

75- اهالی جبل آتوس هر یک، 130 سال

76- دودون، 500 سال

77- سنجرین پادشاه قبرس، 160 سال

78- قدیس سیمون، 107 سال

79- قدیس تاکریس، 165 سال

80- قدیس انطوان، 105 سال

81- البومامطران حبشه، 150 سال

82- توماس بار، 152 سال

83- معمر دیگری که در هنگام مرگ فرزندش 140 سال داشت

84- برنوکوتریم، 150 سال

85- یک نفر معمر اهل سربیا، 135 سال

86- یک نفر دیگر از اهل سربیا، 125 سال

87- معمر دیگر از اهل سربیا، 290 سال

88- یک نفر معمر از اهل لیفونیا، 168 سال

89- معمر دیگر که در لوسرون مرد، 186 سال

90- یک نفر کشاورز ایقاسی، 185 سال

91- معمر مصری، 154 سال

92- زار و معمر ترکی، 156 سال

نام این افراد در مقاله ای که در روزنامه الاهرام، شماره 3، دسامبر 1930 تحت عنوان الخلود و طول العمر حوادث مدهشه عن طول الاعمار ضبط شده است (تفسیر الجواهر، ج 24، ص 86 تا 88)

93 شیخ محمد سمحان، 170 سال، (مجله صبا، شماره 29، سال 3، از مجله الاثنین قاهره)

94- سید میرزا کاشانی، 154 سال، (پرچم اسلام شماره 3، سال 2)

95- جمعه، 140 سال، (کیهان شماره 7253)

96- محمود باقر عیوض اف – جشن صد و پنجاه سالگی خود را گرفت و وزارت پست و تلگراف شوروی تمبر یادبودی که عکس عیوض اف بر روی آن نقش شده چاپ نمود، (اطلاعات، شماره 9603)

97- دهقان صربستانی از اهل یوگسلاوی به نام اوچکوویچ متولد 1798 م که تا سال 1335 شمسی زندگی داشت، (اطلاعات، شماره 9215)

98- شیر علی مسلم اف 164 ساله، در سال 1346 شمسی 162 سالگی خود را جشن گرفت، این مرد در این سن سرزنده و شاداب است و لب به مشروب و الکل در عمرش نزده است، بارها جراید جهان از طول عمرش سخن گفته و شرح حالش را انتشار داده اند، (کیهان، شماره 7151 و شماره 7746. اطلاعات، شماره 11744، 11750، 11871، 11904 11965، 12882، 12893)

99- حاجی محمد بدوئی ابوالشا مات، 125 سال، (اطلاعات، شماره 9072)

100- شیخ علی بن عبدالله، حکمران سابق قطر، 150 سال، (اطلاعات، شماره 9303)

101- سید محمد الفجال، 136 سال در حفر کانال سوئز شرکت داشت، (اطلاعات، شماره 9093)

102- نوذر باباتا مصطفی یف اهل آذربایجان شوروی چندی پیش صد و چهلمین سال خود را جشن گرفت، (اطلاعات، شماره 11622)

103- محمود انباتوف، 149 سال، پیرترین کاندیدای انتخاب آذربایجان شوروی که بالغ بر صد نفر اولاد و نوه و نتیجه و نبیره دارد، (اطلاعات، شماره 9431)

104- کدخدا قنبر علی رستم آبادی، 156 سال، (اطلاعات، شماره 9763 و 9873)

105- یک زن اهل ترکیه به نام هاجر، 169 سال که یک برادر 113 ساله هم داشت، (اطلاعات، شماره 11347)

106- حسین پیرسلامی فارسی، 146 سال، (اطلاعات، شماره 9746 و 9748)

107- مردی که در زمان ناپلئون به دنیا آمده و در سال 1342 شمسی، 163 سال داشت و دارای 150 نوه و یک پسر 110 ساله داشت و تا به حال لب به مشروب و سیگار نزده است، نام این مرد هادی محمد است و اکنون در کازابلانکا زندگی می کند (کیهان، شماره 5991)

108- سید حسین قرانی، 135 سال، (اطلاعات، شماره 11924)

109- محمد ولی مسلمی مراغه ای، 140 سال، (اطلاعات، شماره 10000)

110- ناوارز زن آرژانتینی، 148 سال، (اطلاعات، شماره 8731)

111- پیرمرد اتریشی به نام فرانزواینر، یکصد و چهلمین سال ولادت خود را جشن گرفت و گفت! تاکنون به یاد ندارم حتی یک بار بیمار شده باشم و هنوز هم در مزرعه اجدادی خود کار می کنم، (اطلاعات، شماره 8739)

112- مردی به نام اشانکر اهل گرجستان، 147 سال، (اطلاعات، شماره 11187)

113- عایشه دختر حاج اسمعیل تونسی، 130 سال، (اطلاعا، شماره 8646)

114- بانو گوموکا ساکن دهکده گالون قفقاز، صد و چهل و هفتمین سال تولد خود را جشن گرفت و هنوز نشاط خود را از دست نداده و در حس شنوائی و بینائی او هیچگونه ضعفی حاصل نشده است، (اطلاعات، شماره 8972)

115- دیوید فرباندز آمریکائی، 133 سال، (اطلاعات، شماره 8972)

116- پیرمرد صد و هشتاد و پنج ساله که وقت ولادت ناصرالدین شاه 50 ساله و زمان آغا محمدخان قاجار دوازده ساله بوده است، (کیهان، شماره 6063)

117- کردیف قفقازی، 147 سال، (اطلاعات، شماره 9023)

118- یک فرد چینی، 155 سال، (اطلاعات، شماره 11، آبان ماه 1333)

119- یک نفر از اهالی آلبانی به نام «خوده» صد و هفتاد سال، (مجله دانشمند، شماره 61)

120- خدیجه ننه اهل ترکیه، 168 سال که پزشکان هم این سن و سال او را تصدیق کرده اند، این زن در دوران ناپلئون و فتحعلی شاه حیات داشته و پس از مرگ رو بسپیر (1794) به دنیا آمده، (اطلاعات، شماره 11105)

121- شخصی به نام «راسیارام» اهل پنجاب هند، 140 سال، (اطلاعات، شماره 8928)

122- بانو «کومروبمیرنین» اهل ترکیه 173 سال، (اطلاعات، شماره 8745)

123- سید حبیب بن معاطی مراکشی، 147 سال، وی در این سن و سال با تمام مشاغل خود اشتغال داشت و سن پسرش سالها است که از صد تجاوز کرده است (الامالی المنتخبه، جلد اول، ط نجف، ص 79، سال 4)

124- یک فرد چینی موسوم به دلی چینگ، 253 سال (الامالی المنتخبه مظفری، ج 1، ط نجف، ص 79، نقل از سالنامه پارس)

125- احمد آداموف، 161 سال، وی با همسرش صدمین سال ازدواج خود را جشن گرفت، (اطلاعات، شماره 8963)

126- محمود باقر اوغلو، صد و هشتاد و چهارمین سال ولادت خود را جشن گرفت، (اطلاعات، شماره 8963)

127- پی ریرارا یا جاویر پیریراپیر، 167 ساله از سرخ پوستان آمریکای جنوبی که شرح احوالش بطور مفصل در شماره 9236 و بطور مختصر در شماره 9121 و 9574 و 9575 اطلاعات درج است

128- سید ابوطالب موسوی فارسی معروف به ذی القرنین 191 ساله که ریاست یک ایل چند صد نفری را که همه فرزندان و نوه و نتیجه وی هستند دارد و آخرین همسرش 105 ساله است و مدعی است که پیش از ناصرالدین شاه زن گرفته و دومرتبه دندان در آورده است، (اطلاعات، شماره 11179 و 11180)

129- شیرسوار، مرد 140 ساله فومنی، (اطلاعات، شماره 9741 و 9742)

130- سید علی فریدنی 185 سال و دو فرزند او که بیش از صد سال عمر کرده و سی سال قبل یعنی در سن صد و پنجاه و پنج سالگی دندان در آورده و هیئت پزشکی رسمی دولتی او را معاینه کرده و شرح حالش و گزارش هیئت پزشکی و نامه وزیر بهداری ایران در اطلاعات درج شد، (شماره های 9741 و 9744 و 9765 و شماره 26 مهر 1337)

132- ایکورکرویف 157 ساله که در جنگ های ناپلئون اول، علیه ژنرال الکسی میرمولف روسی، آشپز این ژنرال بود، «ایکور» از استعمال مشروبات الکلی و دخانیات سخت احتراز داشت، (اطلاعات، شماره 9337)

133- مردی که در صد و پنجاه و هشت سالگی آپاندیس او را در یکی از بیمارستانهای «نایروبی» پایتخت کنیا عمل کردند، این پیرمرد که در معنی از جوان ترین جوانان جوانتر است، بین 120-130 سالگی صاحب 5 فرزند از زن جوانش شد و بزرگترین فرزند وی هم اکنون 125 سال دارد و پیر و خموده است در حالی که خود پدر «پیل افکن» است و به مانند پهلوانان اساطیری ستبر و نیرومند، پیرمرد، فرزند ارشد رئیس قبیله ای است که به هنگام حیات 39 زن گرفت و صاحب 173 فرزند شد و آگاهی به احوال این خانواده طویل العمر و کثیرالاولاد ضرب المثل شیرین خودمان را یادآور است که «دود از کنده برخیزد» (مطبوعات جهان، اطلاعات، شماره 12672)

134- به موجب کی آمار رسمی در گرجستان بیش از دو هزار و یکصد نفر متجاوز از یکصد سال سن دارند، (اطلاعات، شماره 11178)

135- طبق یک آمار در شوروی حدود دویست نفر زن و مرد که سن آنها از صد و ده تا صد و پنجاه است زندگی دارند و پس از رسیدگی معلوم شد اغلب آنها به تربیت زنبور عسل اشتغال داشته و قسمت مهمی از غذایشان عسل بوده و بدین جهت نتیجه گرفته شد که عسل در طول عمر اثر بسزائی دارد. (اطلاعات، شماره 8904)

136- تعداد اشخاصی که در آمریکا عمرشان متجاوز از صد سال است به سه هزار و پانصد نفر تخمین زده شده است، (اطلاعات، شماره 9437)

137- در چین، 3384 نفر بیش از صد سال عمر دارند که افراد متجاوز از صد و پنجاه سال هم در بین آنها هست، (اطلاعات، شماره 11، آبان 1333)

138- در اتحاد شوروی، تعداد افرادی که دومین قرن زندگی خود را می گذرانند تقریباً سی هزار نفرند، (مجله دانشمند، شماره 61)

139- یک نفر دهقان مجاری در سال 1724 در سن 185 سالگی درگذشت، نامبرده تا روزهای آخر عمرش مانند جوانان کار می کرد، (دانشمند، شماره 61)

140- شخص دیگری به نام جان راول، به هنگام مرگ 170 سال داشت و همسرش در آن هنگام 164 ساله بود، آنها صد و سی سال با هم زندگی کرده بودند، (دانشمند، شماره 61)

141- زنی به نام آشرااوماروا 159 ساله، (اطلاعات، شماره 12882، ص 21)

142- چند سال پیش روزنامه ها خبر دادند: یک مرد 207 ساله در آمریکای جنوبی فوت شده است، (دانشمند، شماره 61)

در اینجا این مقاله را پایان می دهیم و متذکر می شویم که اگر کسی تواریخ ملل و جراید و مجلات تمام کشورهای دنیا را در اختیار داشته باشد، به آمارهای جالب و اطلاعات مهمی دست خواهد یافت.

و از همین مختصر که نگارش یافت معلوم می شود از نظر تاریخ و بررسی احوال معمرین قدماء و معاصرین، برای عمر بشر حد و اندازه ای که از آن تجاوز ننماید معلوم نیست و همانطور که سید بن طاووس قدس سره در کشف المحجه، فصل 79 در ضمن آن مثال معروف توضیح داده، نباید از عمر بسیار طولانی تعجب کرد و آن را بعید شمرد زیرا با تکرار و کثرت وقوع آن وجهی برای تعجب باقی نمی ماند.
در پایان این مقالات یک بار دیگر نیز یادآور می شویم که آنچه ما پیرامون موضوع طول عمر و نواحی مختلف آن شرح دادیم برای این است که معلوم شود استبعاد عمر بسیار طولانی ناشی از قلت اطلاع از تاریخ و احوال معمرین و جهل به علوم طبیعی و ضعف ایمان به خدا و یا عناد و لجاج و سرپیچی از پذیرفتن حق است.

و اگر این شواهد و دلائل هم در بین نبود و مسأله عمر طولانی بی سابقه بود و علوم طبیعی هم امکان طبیعی طول عمر را تأیید نمی کرد، طول عمر حضرت ولی عصر (عج) یک موضوع خردپسند و باور کردنی و ثابت بود زیرا با این همه اخبار و بشارات پیامبر اعظم (ص) و ائمه طاهرین (ع) و با آن همه معجزات و خوارق عاداتی که از آن حضرت در عصر حیات پدربزرگوارش حضرت امام حسن عسکری (ع) و در غیب صغری و غیبت کبری صادر شده و با اینکه جمعی بسیار از بزرگان که در صداقت و تقوا و ورع آنها هیچ شبهه ای نیست از شرفیابی خود به حضور ولی عصر (ع) خبر داده اند و گروه هائی که بیش از حد تواتر است به سعادت دیدار ایشان نایل شده اند، طول عمر و زندگی آن رهبر عدالت گستر جهان ثابت و محرز است، همانطور که معجزات انباء با اینکه خارق عادت است با اتکاء به تواتر خبر دهندگان و قدرت مطلق الهی ثابت و مسلم است.

«اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله، و تجعلنا فیها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک، و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره»


اسامی برخی از معمرین


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته