www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی ممکن است اشکال کنند که امامت در سنین کودکی ، با قاعدۀ لطف سازگاری ندارد، زیرا لطف مقرّب آن است که خداوند هر عملی را که در راستای اهداف خلفت برای رسیدن انسان به کمال ، مؤثر است انجام دهد و گرنه نقض غرض خلقت است ، و لذا لطف بر خداوند لازم است. از این رو اعطای امامت به کودک از آنجا که مورد شک و تردید برخی از افراد قرار خواهد گرفت، خلاف قاعدۀ لطف است .

پاسخ :گاهی لطف اقتضا می کند که امامت در سنین کودکی باشد ، زیرا همان گونه که اشاره شد هم مردم با آن امتحان می شودن و هم گروهی به امامت او یقین پیدا می کنند. و در ضمن می فهمند امامت به لیاقت است نه به سن . با وجود این امتیازات و از آنجا که بر هر فرد لازم است که تحقیق کند، دیگر هرگز جای شک وتردید باقی نمی ماند .

آیا امامت کودک با قاعدۀ لطف سازگاری دارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته