www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دانشمندان مادی که جهان بینی مادّی دارند و هستی را در چهار چوب ماده منحصر می دانند ، هرگاه معجزات و امور خارق العادّه ای از کسی مشاهده می کنند ، بر اثر ضعف ایمان و غرور علمی و غلبۀ مادیگری بر افکار آنها ، در صدد توجیه مادی آن بر می آیند و این امور را به نابغۀ اشخاص مرتبط می سازند و هرگز به ارتباط غیبی این عالم ارزش و بهایی نمی دهند در حالی که این افراط گری از جهاتی قابل مناقشه است :

1-افراد در این نظریه منکر اعتقاد به غیب می شوند و تنها به مادی گرایی صرف می اندیشند .
2-بخشی از کرامات و معجزات امامان در سنین کودکی خبرهای غیبی بوده است که مطابق با واقع در آمده ، در حالی که دیده نشده کسی با ادعای امامت در سنین کودکی با اتکای به نبوغ فکری خود خبر از غیب دهد . افراد نابغه هر مقدار که به مرتبه ای از نبوغ فکری برسند نمی توانند به طور قطع و یقین خبر از حوادث آینده دهند ، تا چه رسد به اینکه کودک باشند .
3-اگر این ادعا صحیح است چرا یکی از انبیا یا امامان ، کرامات ومعجزات علمی و غیبی و ... را به نبوغ فکری خود نسبت نداده است ؟ بلکه برعکس تنها ادعایشان آن بود که ما تابع وحی و الهام الهی هستیم .
4-اگر منشأ کرامات و فضائل امامان در سنین کودکی ، نبوغ و زیرکی آنها بوده ، چرا دیگران از مقابله با آنها عاجز ماندند و به عجز و ناتوانی خود اعتراف نمودند .

آیا فضایل و کرامات امامان، ناشی از نبوغ فکری آنها بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته