www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

وجود حضرت مهدی علیه السلام همانند ولادت آن حضرت را از راه های مختلف می توان به اثبات رسانید که یکی از آنها ، راه تواتر است . این راه را با ذکر مقدماتی به اثبات می رسانیم:
مقدّمۀ اوّل: در منطق ارسطویی خبر متواتر به خبر جماعت کثیر با کیفیتی تفسیر شده که محال است بر کذب و دروغ توافق کرده باشند. از این تعریف استفاده می شود که خبر متواتر دو رکن دارد:
ا-اخبار جماعت بسیار .
2-جماعت به حدّی باشد که اجتماعشان بر کذب محال باشد .
در مورد احادیثی که دلالت بر وجود امام مهدی (ع) دارد ، رکن اوّل به حسّ و وجدن ثابت است ، زیرا به گوش خود شنیده و به چشم خود اخبار بسیاری که دلالت بر وجود حضرت مهدی (ع) دارد دیده ایم .
در مورد رکن دوم نیز ادعای بدهت بر آن شده است ، و لذا در منطق ارسطویی خبر متواتر ، یکی از قضایای شش گانه بدیهی شمرده شده است .
مرحوم شهید صدر رحمه الله معتقد است که سبب پدید آمدن یقین در قضیۀ متواتر و تجربی، حساب احتمالات است ، نه آنچه منطق ارسطویی می گوید، که قضیۀ متواتر از بدیهیات اولیه همانند « کل اعظم از جزء » است. در مورد یک خبر اولین شخصی که شناخته شده نیست از آن خبر می دهد در صدی از احتمال مطابقت با واقع در آن است و همینطور نفر دوم و سوم و ...تا به حدی خبرها می رسد که احتمال مطابقت با واقع به حدی قوی می شود که احتمال مخالفت با واقع، ضعیف یا معدوم می گردد و لذا انسان در مفاد آن خبر به یقین می رسد.
مقدّمۀ دوّم : در مورد خبر متواتر لازم نیست که هر یک از خبر دهندگان ثقه و عادل باشند بلکه همین که کذب و تعمّد آنها بر دروغ ثابت نشود کافی است در حصول علم و یقین به خبر از راه تواتر.
مقدّمۀ سوم: تواتر بر سه قسم است:
ا-تواتر لفظی : که محور مشترک در تمام خبرها لفظ خاصی است . همانند حدیث: « من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النّار».
2-تواتر معنوی: که محور مشترک تمام خبرها قضیه ای معنوی و محدود است، همانند حدیث کساء.
3-تواتر اجمالی: که محور مشترک در تمام خبرها و لازمۀ التزامی قضیه است، همانند خبر از شجاعت امیر المؤمنین (ع) ، که گر چه قضایا مختلف است ولی همگی در یک لازمۀ مشترک هستند و آن شجاعت امام امیر المؤمنین (ع) است. در مورد موضوع وجود و ولادت امام مهدی (ع) نیز می توانیم از این طریق به یقین برسیم . و لذا جای این نیست که روایات این موضوع مورد بررسی سندی قرار گیرد، زیرا با مراجعه به ابواب مختلف مناسب با موضوع می توان یقین به ولادت و وجود امام مهدی (ع) از راه حساب تراکم احتمالات پیدا کرد ، به جهت اینکه همگی در یک خبر اشتراک نظر دارند که همان ولادت و وجود امام مهدی (ع) است.

وجود امام مهدی علیه السلام را از روایات شیعه چگونه می توان به اثبات رسانید؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته