www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مصادر حدیثی شیعه ابوابی به چشم می خورد با روایات فراوان که هر کدام دلالت صریح یا ضمنی یا التزامی بر ولادت و وجودامام مهدی (ع) دارد و تعداد زیادی از آنها صحیح السند است. اینک تنها به این ابواب به صورت فهرست وار اشاره می کنیم :
ا-حجت بر خلق تنها توسط امام قائم است. در ذیل این باب ده ها روایات وجود دارد که برخی از سند ها صحیح است.
2-ائمه ارکان زمین هستند.
3-برای هر زمانی هدایت گری هست.
4-ائمه والیان امر خدایند.
5-امام مایۀ حیات مردم است .
6-احادیث غیبت: ده ها روایت در مصادر حدیثی وجود دارد که دلالت بر اصل غیبت دارد و تعداد بسیاری از آنها صحیح السند است . روایاتی که کلینی و دیگران در کتاب های حدیثی خود نقل کرده اند .
ابن فارس می گوید: « مادۀ (غیب) اصل صحیحی است که دلالت بر مستور بودن شیء از چشم ها دارد» .
فیومی می گوید: « مادۀ غیبت به معنای دور شدن شیء است...».
7-احادیثی که دلالت بر وجود دو غیبت برای حضرت مهدی (ع) دارد (ده حدیث ).
8-احادیثی که دلالت دارد بر اینکه غیبت او طولانی است (نود و یک حدیث).
9-روایاتی که دلالت بر علّت غیبت دارد (هفت حدیث).
10-روایاتی که دلالت بر فواید وجود او و انتفاع مردم در عصر غیبت از حضرت دارد (هفت حدیث).
11-روایاتی که دلالت بر طول عمر او دارد ( سیصد و هجده حدیث).
12-روایاتی که دلالت دارد بر اینکه او دائماً در سنّ جوانی است( هشت حدیث) .
13-روایاتی که بر فضیلت ایمان به آن حضرت در عصر غیبت دلالت دارد. (بیست و سه حدیث)

ابواب حدیثی که دلالت بر وجود امام مهدی (ع) دارد کدام است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته