www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

شیعیان با نوّاب اربعه دو نوع ارتباط داشتند:
1-ارتباط با واسطه و غیر مستقیم
ارتباط با واسطه یک اصل در سازمان سفارت بود ، چرا که این سازمان به چهت ظلم عبّاسیان نمی توانست آشکارا و آزادانه فعّالیّت کند . بنابراین باید در ارتباط با مردم از راه های استتاری بهره می گرفت .
2-ارتباط مستقیم و بی واسطه
این ارتباط در آغاز فعّالیّت نوّاب اربعه ، در دورۀ غیبت صغرا وجود نداشت ، زیرا بنا بود که مسأله نیابت خاصّه مخفی بماند، تا حاکمان جور بازتاب و واکنشی از خود نشان ندهند . ولی کم کم شیعیان به صورت پنهانی نام و نشانی سفیر از وکلا و خواص گرفتند و توانستند با آنان مستقیماً تماس بگیرند . این کار عمدتاً از زمان سفارت دومین سفیر شروع شد و ادامه یافت. شیخ طوسی دربارۀ این نوع ارتباط می نویسد: « عده ای از افراد مور اعتما نزد سفرای امام مهدی (ع) می رفتند و با دادن نامه و یا بیان داشتن خواسته های خود، پاسخ آن را ازناحیۀ مقدّسه و توسط سفرا دریافت می کردند» .

ارتباط نوّاب اربعه با شیعیان چگونه بوده است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته