www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

1-هدایت تشریعی: که به بیان احکام شرع و معارف الهی برای مردم است . این نوع هدایت غالباً با حضور امام در میان مردم تحصیل می گردد .
2- هدایت باطنی : که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از ره درون است . این نوع هدایت از آن جهت که نوعی تکوینی است ، احتیاج به حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد، بلکه با غیبت حضرت نیز امکان پذیر است ، و تمام کسانی که در آنها تحوّل و دگرگونی پیدا می شود و از راه درون به حقّ و حقیقت رهنمون می شوند با تصرّفاتی است که از ناحیۀ امام زمان (ع) و به اراده و مشیّت خداوند انجام می پذیرد .
3-برخی از انوع هدایت ها نیز هست که حضرت مهدی (ع) در حقب شیعیانش انجام می دهد که متوقّف بر حضور و ملاقات های مقطعی است، مثل هدایت گمشدگان و شفای بیماران و... .

امام زمان (ع) چگونه در عصر غیبت ، مردم را هدایت می کند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته