www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد علائم ظهور سه مشکل اساسی وجود دارد که باید هر کدام مورد بررسی دقیق قرار گیرد :
1-اثبات علامت به دلیل معتبر .
2-خارج کردن علامت از قالب غموض و ابهام .
3-کشف قواعد یقین برای اثبات یا نفی تحقق علامت در خارج .
برای اثبات صحّت روایات علایم ظهور و تمییز آنها از روایات جعلی ، اعتماد بر افراد ثقه و اطمینان به صدور روایات از معصوم کافی است ، زیرا روایات علائم ظهور برخی متواتر یا مستفیض یا صحیح و معتبرند ، و برخی دیگر گرچه ضعیف السند است ولی مؤیّدات و شواهدی بر صحت در روایات دیگر دارد که با سند صحیح وارد شده است .
وراه روشن شدن علامت ظهور به دو نوع امکان پذیر است :
الف. اصول علمی ، که در مورد روایات فقهی نیز مورد استفاده واقع می گردد .
ب. مقدمات علمی ، که مربوط به خصوص علایم ظهور است و مهم ترین آنها : تاریخ ، جغرافیا ، علم حساب و جمل و اصطلاحات مربوط به علایم ظهور است .
وبرای کشف اثبات یا نفی علامتی درخارج می توان قواعدی را بیان داشت تا با اعمال آنها به حقیقت امر پی برد:
1-اوصاف آن علامت را به صورت دقیق در نظر گرفته و بر خارج تطبیق نمود.
2-با دلیل ثابت شود که آن علامت زمان سابق در خارج تحقق نیافته است .
3-احتمال تحقق آن را در زمان آینده نفی کند .

چه راه صحیحی در بررسی علائم ظهور پیشنهاد می کنید ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته