www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

گاهی سؤال می شود که اگر مطابق روایات ، اسامی اصحاب خاص حضرت و شهرهای آنان مشخص شده است ، انسان از اینکه بتواند جهاد نفسانی کند تا به این درجه برسد که از اصحاب خاص حضرت شود مأیوس می گردد .
پاسخ:
1-روایاتی که تعداد اصحاب حضرت را مشخص کرده ، گرچه مستفیض است ولی روایتی که اسامی و شهرهای آنها را نقل کرده ضعیف السند است و لذا قابل اثبات نیست .
2-مطابق روایت ابن طاووس ، اسامی همۀ 313 نفر نیامده است ،بلکه حدود 240 نفر از آنها را نام برده است . و لذا احتمال داده می شود که انسان در بین نفرات دیگر باشد .

اگر اسامی اصحاب حضرت از ابتدا مشخص شده ، چگونه ما می توانیم خود را از اصحاب او قرار دهیم ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته