www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در حکومتی که رهبری آن به عهدۀ حضرت مهدی (ع) است ، کارگزاران و مسؤولان حکومت او نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند . از این رو در روایات ، ترکیب دولت حضرت مهدی (ع) را از پیامبران ، جانشینان آنان ، تقوا پیشگان و صالحان روزگار معرفی می کند .
در روایتی مب خوانیم که حضرت عیسی (ع) وزیر حضرت قائم (ع) و پرده دار و جانشین آن حضرت است .
و نیز در روایتی دیگر آمده است : « ... آن گاه عیسی فرود می آید و مسئول دریافت امول حضرت قائم (ع) می شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود » .
حضرت علی (ع) می فرماید : « ... سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدی (ع) قرار می گیرند و قبیلۀ هَمدان وزیران او خواهند بود » .
ونیز در روایتی می خوانیم : « مردان الهی با مهدی (ع) همراه هستند ، مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می کنند . آنان وزیران و دولت مردان اویند که بار سنگین مسئولیت های حکومت را بر دوش دارند » .

کارگزاران دولت حضرت مهدی (ع)، چه کسانی هستند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته