www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از برنامه ها و اقدام های امام مهدی (ع) پدید آوردن رفاه اقتصادی در سطح کلّ جامعۀ بشری است . بخش عظیم و مهمّی از مسائل عقب ماندگی و وابستگی و کمبود مواد غذایی به دو عامل بستگی دارد که با یکدیگر ارتباط دارند :
1-نظام اقتصادی استعمارگر حاکم بر جهان .
2-نظام سیاسی حاکم بر جامعه که همواره به زیان ملت های خود گام بر می دارند .
در رستاخیز ظهور حضرت مهدی (ع) ، این بندها ودام ها از سر راه برداشته می شود ، و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست جهانی و کشورها نابود می گردد .
احادیث دربارۀ رفاه اقتصادی دوران ظهور بسیار است و شاید از جمله مسائلی باشد که بیشترین تأکید بر آن شده است ، و شاید پس از اصل عدالت دومین موضوعی باشد که در آن دوران در جامعه ها پدید می آید . و این هر دو را یکدیگر پیوندی نا گسستنی دارند ؛ زیرا که اجرای عدالت برای از میان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه اَکل و مأکول است تا اقویا حقّ ضعیفان را نخورند و آنان را محروم نسازند . بنابراین ، رفاه اقتصادی برای همه ، با اجرای اصل عدالت اجتماعی و برپایی قسط قرآنی امکان پذیر است ، بلکه رفاه و بی نیازی ، از میوه های درخت تناور عدل است ، و امام با تحقق بخشیدن به اصول دادگری و عدالت اجتماعی ، همگان را به زندگی درست و سازمان یافته می رساند .
امام صادق (ع) می فرماید : « إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها ... و یطلب الرجل منکم من یصله بماله و یأخذ من زکاته لا یوجد أحد یقبل منه ذلک . استغنی الناس بما رزقهم الله من فضله » ؛ « هنگام رستاخیز قائم ما ، زمین با نور خدایی بدرخشد ... و شما به جست وجوی اشخاصی بر می آیید که مال یا زکات بگیرند ، و کسی را نمی یابید که از شما قبول کند ، و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز می گردند . »
پیامبر اکرم (ص) فرمود : « امّت من در زمان مهدی (ع) به نعمت هایی دست یابند که پیش از آن و در هیچ دوره ای دست نیافته بودند ، در آن روزگار ، آسمان باران فراوان دهد ، و زمین روییدنی را در دل خود نگاه ندارد » .
در حدیثی دیگر پیامبر اکرم (ص) فرمود : « ... خداوند برای قائم (ع) ، گنج ها و معادن زمین را آشکار می سازد ... » .
امام باقر (ع) فرمود : « ... تطوی له الأرض ... فلا یبقی فی الأرض خراب إلّا قد عمر ... » ؛ « زمین برای قائم ما در هم پیچیده می شود و ... در زمین جای نا آبادی باقی نمی ماند... » .
همچنین امام باقر (ع) فرمود : « و تظهر له الکنوز ... » ؛ « ... برای قائم ما گنج ها آشکار می گردد ... » .

وضعیت مردم در عصر ظهور از حیث رفاه اقتصادی چگونه است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته