www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اگر هنگام ظهور عقل ها کامل می گردد این طور نیست ک ه از روی جبر و تکویناً باشد ، بلکه به لحاظ اسباب طبیعی آن است که همان وجود امام عصر و حضور حضرت در میان مردم است ؛ یعنی با وجود حضرت است که مردم از برکاتش استفاده کرده و به کمال عقلی خواهند رسید ، و گرنه با نبود ایشان مردم به جاهلیت بازگشت خواهند کرد .

اگر در عصر ظهور عقلها کامل می گردد ، دیگر چه احتیاجی به امام می باشد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته