montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

صهيونيسم مسيحى واژه اى است كه براى شاخه افراطى پروتستان هاى آمريكايى به كار مى رود. اين گروه به جهت حمايت از اسرائيل، بدين نام مشهور شده اند. و اما مسيحيت به سه شاخه كاملا جدا و مخالف يكديگر يعنى كليساى كاتوليك روم، ارتدكس و پروتستان تقسيم شده است . اين سه كليسا در اعتقادات دينى و مراسم عبادى كاملا از يكديگر جدايند و مانند سه دين مختلف عمل مى كنند و حتى انجيل كليساى پروتستان با انجيل كليساى كاتوليك تفاوت زيادى دارد. يكى از ويژگى هاى كليساى پروتستان رابطه بسيار نزديك آن ها با دولت هاى اروپایی مى باشد و اين دولت ما براى ترویج مسيحيت پروتستان از مبلغان خود در كشورهاى جهان سوم حمايت هاى گسترده مالى، تبليغاتى و سياسى مى كنند؟ به عنوان مثال در انگليس، دولت و كليساى پروتستان از هم جدا نيست و ملكه انگليس در رأس دولت و كليسا قرار دارد.

در يك قرن گذشته جريان جدیدى كه در بين پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است، مكتب نوظهور "مبلغان انجيل مى باشد. قبل از جنگ جهانى دوم اين مكتب نوظهور به بنيادگرايى معروف وشعار آن ها بازگشت به انجيل و تغيير جامعه با تحول فرهنگى بود و هدف آن ها به وجود آوردن حكومت در آمريكا بر مبناى بنيادهاى انجيل مى باشد. بعد از جنگ جهانى دوم، بنياد گرايان آمريكايى خود را مبلغان انجيل معرفى كردند و با استفاده گسترده از وسايل ارتباطات جمعى توانستند در جامعه آمريكا نفوذ فراوانى به دست آورند و اكنون اين جريان قدرتمندترين و فعال ترين تشكيلات دينى در آمريكا محسوب مى شود و در مراكز سياسى اين كشور نفوذ زيادى دارند.

اصول و مبانى جریان مبلغان انجيل در آمريكا و انگليس، حمايت همه جانبه عقيدتى و سياسى از صهيونيسم مى باشد و آن ها اعتقاد دارند كه پيروان كليساى پروتستان براى ظهور دوباره مسيح بايد چند خواسته مسيح را كه در تفاسیر انجيل در قرن بيستم به عنوان پيشگويى هاى انجيل بيان شده، عملى نمايند . اين جريان نو ظهور در پروتستانيسم با عنوان خواسته هاى مسيح شهرت دارد . پيروان اين مكتب خود را از مبلغان انجيل مى دانند و اعتقاد دارند پيروان اين مكتب، مسيحيان دوباره تولد يافته مى باشند كه فقط اينان اهل نجات خواهند بود و ديگران هلاک خواهند شد. از ويژگى هاى ممتاز پيروان اين مكتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهيونيسم مى باشد و تعصب اين مسيحيان به صهيونيسم بيش از صهيونيست هاى يهودى مقيم اسرائيل و آمريكا مى باشد . مطابق اعتقادات مكتب فوق به وسيله پروتستان ما حوادثى بايد به وقوع بپيوندد تا مسيح دوباره ظهور نمايد و پيروان اين مكتب وظيفه دينى دارند براى تسريع در عملى شدن اين حوادث كوشش نمايند. حوادثى كه توسط آن ها بايد عملى شوند، عبارتند از:

1- يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين آورده شوند و كشور اسرائيل در گستره اى از رودخانه نيل تا رودخانه فرات به وجود آيد و يهوديانى كه به اسرائيل مهاجرت نمايند، اهل نجات خواهند بود.

2- يهوديان بايد دو مسجد اقصى و صخره در بيت المقدس را منهدم كنند و به جاى اين دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمايند (ا ز سال1967تا به حال دو مسجد اقصى و صخره در بيت المقدس بيش از صد بار مورد حمله يهوديان و مسيحيان صهيونيست قرار گرفته است).

3- روزى كه يهوديان مسجد اقصى و مسجد صخره در بيت المقدس را منهدم كنند، جنگ نهايى مقدس (آرماگدون) به رهبرى آمريكا و انگليس آغاز شده، در اين جنگ جهانى تمام جهان نابود خواهد شد.

4- روزى كه جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامى مسيحيان پيرو اعتقادات عملى نمودن خواسته هاى مسيح كه مسيحيان دوباره تولد يافته مى باشند، مسيح را خواهند ديد و توسط يك سفينه عظيم از دنيا به بهشت منتقل مى شوند از آن جا همراه با مسيح، نظاره گر نابودى جهان و عذاب سخت در اين جنگ مقدس خواهند بود.

5- در جنگ آرماگدون زمانى كه ضد مسيح (دجال) در حال دستيابى به پيروزى است، مسيح همراه مسيحيان دوباره تولد يافته در جهان ظهور خواهد كرد و ضد مسيح را در پايان اين جنگ مقدس شكست مى دهد و حكومت جهانى خود را به مركزیت بيت المقدس برپا خواهد ساخت و معبدى كه به جاى مسجد اقصى و صخره در بيت المقدس كه توسط مسيحيان و يهوديان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حكومت جهانى مسيح خواهد بود.

6- دولت صهيونيستى اسرائيل با كمك آمريكا و انگليس، مسجد اقصى و مسجد صخره در بيت المقدس را نابود خواهد كرد و معبد بزرگ به دست آنان در اين مكان ساخته خواهد شد و اين رسالت مقدس به عهده آن ها مى باشد.

7- اين حادثه پس از سال 2000 ميلادى حتماً اتفاق خواهد افتاد.

8- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت جامعه آمریکا و اروپا را فرا خواهد گرفت.

9- قبل از ظهور دوباره مسيح، صلح در جهان هيچ معنى ندارد و مسيحيان براى تسريع در ظهور مسيح بايد مقدمات جنگ آرماگدون و نابودى جهان را فراهم نمايند . رهبران مذهبى فرقه هاى پروتستان در ايالات متحده و انگليس كه به اين مكتب نوظهور خواسته هاى مسيح اعتقاد دارند، در دهه 1990م اعتقادات ياد شده را به شدت در جامعه آمریكا و اروپا تبليغ كرده اند و در 10 سال گذشته در آمریکا در اين زمينه ده ها كتاب منتشر شده و فيلم هاى گوناگونى به نمايش درآمده اند. كشيش آمریکايى به نام هال ليندسى كتابى با عنوان در پيشگویی هاى انجيل جاى آمریکا كجاست " را تأليف كرده كه يكى از پرفروشترين كتاب هاى سال 2001 در آمریکا به شمار آمده است. در اين كتاب نقش دولت واشنگتن در جنگ آرماگدون بيان شده است . نویسنده در اين كتاب اثبات نموده است كه دولت آمریكا جنگ آرماگدون را رهبرى خواهدكرد و مخالفان مسيح در سراسر جهان را كه قبل از آغاز اين جنگ باعث ايجاد رعب و وحشت در جهان شده اند، شكست خواهد داد. در این جنگ مقدس، دولت انگليس همكار آمریكا خواهد بود. دولت آمریکا در اوج جنگ سرد، موشك هاى هسته اى قاره پيماى خود را شمشيرهاى جنگ مقدس ناميده بود. پيروان اين مكتب در يك دهه گذشته تبليغ كرده اند كه عمليات طوفان صحرا عليه عراق در سال 1991 فراهم كردن مقدمه براى جنگ آرماگدون بوده است.

مسيحيان صهيونيست از فرقه پروتستان ها در آمریکا و انگليس اعتقاد دارند كه مسيح هميشه در امور خاورميانه به سود دولت اسرائيل مداخله نموده است و اعلام مى دارند كه خواست دولت اسرائيل در حقيقت خواست مسيح مى باشد و مذاكرات صلح در خاورميانه بيهوده است و تأسيس كشور اسرائيل بزرگ از رودخانه نيل تا رودخانه فرات، خواست مسيح مى باشد كه به زودى عملى خواهد شد. صهيونيست هاى يهودى هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانين دينى خود تلمود به مكتب خواسته هاى خدا اعتقاد دارند و مطابق اين اعتقاد، آن ها برنامه اى را اجرا مى نمايند كه با كمك دولت هاى آمریكا و انگليس و ديگر كشورهاى غربى بتوانند دو مسجد مقدس اقصى و صخره در بيت المقدس را تخريب كرده، كشور اسرائيل بزرگ را با نابودى كامل كشورهاى اسلامى به وجود آورند . به همين منظور ميان صهيونيست هاى يهودى و صهيونيست هاى مسيحى از فرقه پروتستان ها اتحاد و هماهنگى كامل وجود دارد و مسيحيان پيرو اعتقاد خواسته هاى خدا را همواره اظهار مى دارند، هر عملى كه از سوى دولت اسرائيل انجام مى شود در حقيقت از سوى مسيح طراحى شده است و بايد توسط مسيحيان سراسر جهان مورد حمايت قرار گيرد . به لطف حمايت همه جانبه جهان مسيحى غرب از دولت تل آويو، اكنون ذخاير عظيم موشك هاى هسته اى و انواع و اقسام تسليحات شيميايى و ميكروبى در اسرائيل وجود دارد و در واقع، رژيم صهيونيستى را به یك انبار مهمات و پادگان نظامى جهان مسيحى ايالات متحده آمریکا وغرب تبديل كرده اند . البته هدف استراتژيك جهان مسيحى غرب اين است كه كشورهاى اسلامى را در زمينه هاى اقتصادى و نظامى براى هميشه ضعيف نگاه دارند.

يك نویسنده آمریکايى در سال 997 1 كتابى با عنوان خيانت به بيت المقدس را تأليف نمود كه در آن هر نوع مذاكره صلح با فلسطينيان را خيانت به تعليمات انجيل و خواسته هاى مسيح مى داند و اين مطلب را به خوانندگان القا مى نمايد كه مسيح با آغاز هزاره سوم و قبل از سال 2007 م ظهور خواهدكرد و اسراييل بزرگ را از نيل تا فرات به وجود خواهد آورد . در اين كتاب ها تبليغ مى گردد كه براى تعجيل ظهور مسيح، مسيحيان بايد كشور بابل را- كه عراق كنونى مى باشد- نابود كنند و رودخانه فرات بايد كاملا خشك گردد . گفتنى است كه آن ها جنگ آ رماگدون را جنگ فرات نيز مى نامند .

رهبران دینى صهيونيسم مسيحى تبليغات گسترده اى در اين باره انجام داده اند . در يك نظرسنجى كه توسط خبرگزارى آسوشيتدپرس در سال 1997 انجام شد، اعلام گرديد 25 درصد جمعيت آمریكا اعتقاد راسخ دارند كه با آغاز هزاره سوم، جنگ جهانى آرماگدون در محل فلسطين آغاز خواهد شد و اين جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت. در اثر اين جنگ دنيا نابود مى شود و در پايان اين جنگ هفت ساله كه آن ها آن را مصيبت بزرگ براى كليسا و مسيحيان مى دانند، مسيح همراه مسيحيان دوباره تولد يافته ظهور خواهد كرد و دجال را شكست مى دهد و حكومت جهانى خود را با مركزيت بيت المقدس تشكيل خواهد داد. به همين منظور آن ها معبد بزرگ را كه موجب جنگ آرماگدون مى شود معبد مصيبت بزرگ مى نامند . مطابق اعتقادات صهيونيسم مسيحى، غير از معتقدان به خواسته هاى مسيح ، تمامى مردم جهان، چه مسيحى و چه غير مسيحى، به دست دجال كشته خواهند شد. ارتش صهيونيستى در سال1967 بخش شرقى بيت المقدس را تصرف كرد و مسجد اقصى و مسجد صخره به دست صهيونيست هاى يهودى اشغال گرديد . بعد از آن، رژيم تل آويو همواره اعلام كرد كه بيت المقدس پايتخت ابدى اسراييل است. به همين منظور صهيونيست ها 87 درصد بخش شرقى بيت المقدس را تصرف کرد ه اند و مردم فلسطين حق ندارند در بخش شرقى اين شهر، خانه سازى كنند و حتى خانه هاى فلسطينى ها در اين بخش شهر مرتب تخربب مى گردد و يهوديان در آن جا ساكن مى شوند . صهيونيست ها زير محوطه مسجد اقصى و مسجد صخره را كاملاً حفارى كرده اند.

صهيونيست هاى مسيحى و يهودى مقيم فلسطين اشغالى و آمریکا اعلام نموده اند كه آن ها سقف و ستون هاى معبد بزرگ را آماده كرده اند و مى توانند در كوتاه ترين مدت معبد بزرگ را در جاى مسجد اقصى و مسجد صخره احداث نمايند. آن ها نقشه معبد بزرگ را در روى جلد كتاب هايى كه در اين موضوع نوشته شده است چاپ كرده اند.

رهبران صهيونيسم مسيحى و يهودى خود اعلام كرده ا ند مطابق تفسير مكاشفه يوحنا در انجيل، صهيونيسم رسالت الهى دارند و براى تأسيس دولت اسراييل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالكيت فلسطينيان، حتى نسل كشى فلسطينيان و اعراب را انجام دهند. رهبران دينى پروتستان، مبلغان انجيل را از مسيحى كردن يهوديان منع مى كنند، چرا كه مطابق اعتقادات آنان يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين مهاجرت نمايند و اسراييل بزرگ را تشكيل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمايند . بيشتر مطلق يهوديان در جنگ آرماگدون توسط ضد مسيح كشته خواهند شد و تعداد اندكى كه زنده خواهند ماند، با ظهور حضرت مسيح به وى ايمان خواهند آورد. تروریسم مقدس و مبلغان جنگجوى انجيل مكتب صهيونيسم مسيحى در كشورهاى پروتستان مخصوصاً در ايالات متحده آمریکا و انگليس توسط مبلغان انجيل در سطح گسترده ترویج مى شود.

نويسنده معروف آمریکايى به نام گریس هالسل در دو كتاب معروف خود برنامه هاى مبلغان جنگجوى انجيل، مقيم آمریکا را به خوبى افشاكرده بود. نویسنده در اين دو كتاب با عنوان پيشگوى و سياست و مبلغان جنگجوى انجيل در بستر جنگ هسته اى برنامه هاى مشترك دولت هاى آمریکا، انگلستان و اسراييل با همكارى مبلغان انجيل را براى به وجود آوردن اسراييل بزرگ تشريح مى كند. هالسل كه از كارمندان برجسته دفتر رياست جمهورى آمریکا بود اتحاد محرمانه بين مبلغان انجيل در آمریكا و انگليس با اسراييل را آشكار مى نمايد.

تأثير تبليغات گسترده دستگاه هاى ارتباط جمعى آمریکا كه كاملاً تحت كنترل صهيونيست ها مى باشند، مردم آمریکا را به زود باورترين مردم جهان تبديل كرده وحادثه 11 سپتامبر هم كينه و نفرت مردم آمریکا و جهان غرب را به خاطر تبليغات هدايت شده، عليه اعراب و مسلمانان برانگيخته است .

صهيونيست ها و طرفداران آن ها كه سال ها يك سلسله برنامه هاى دينى، فرهنگى، اجتماعى، و سياسى خود را تبليغ مى كردند، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترين فرصت را به دست آوردند تا برنامه هایشان را با سرعت بيشترى به مردم آمریکا و اروپا بقبولانند و در حال حاضر مى كوشند برنامه هاى خود را عملى نمايند. در دوران جنگ سرد، آمریکا اتحاد جماهير شوروى سابق را امپراتوری شر معرفى مى كرد و بعد از جنگ سرد، دستگاه هاى ارتباط جمعى آمریکا ترس از مسلمانان را تبليغ كردند و بعد از حادثه 11 سپتامبر، اين تبليغات عليه اسلام و مسلمانان جهان در دنياى غرب به اوج خود رسيده است گروه هاى مسيحى پيرو اعتقاد خواسته هاى مسيح در آمریکا 100 ميليون پيرو دارند و آن ها در هر دو حزب بزرگ آمریکا يعنى جمهورى خواه و دموكرات صاحب نفوذ مى باشند و همراه صهيونيست هاى يهودى، دولت واشنگتن را كاملاً در اختيار دارند.

آمريكا و ديگر كشورهاى پروتستان و 1500 فرقه مسيحى حامل اين اعتقاد در سطح جهان، براى جنگ آرماگدون تبليغات گسترده انجام مى دهند و براى تسريع در ظهور مسيح كوشش مى نمايند، وضعيتى را پيش آورند كه سراسر جهان نابود شود. نویسندگان غربى اين اعتقادات را به عنوان تروریسم مقدس معرفى مى كنند. اين گروه هاى مسلح مسيحى در آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر از سوى اف بى اى متهم شده اند كه در پخش سياه زخم كه يك اسلحه بيولوژيك مى باشد در آمریکا نقش داشته اند. سياست دولت آمریكا نيز بر نبرد تمدن ها استوار است و آن ها خود را كدخداى دهكده جهانى اعلام كرده اند و به بهانه مبارزه با تروريسم مى كوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند. ولى آمریکا در حال فروپاشى از داخل مى باشد و ريشه حوادث 11 سپتامبر در داخل خود آمریكا وجود دارد. گروه هاى صهيونيست مسيحى و يهودى در داخل آ مريكا روز به روز قدرتمندتر مى شوند و اكنون در واقع، دولت و مردم ايالات متحده آمریکا در دست اين گروه ها گروگان مى باشند.


صهيونيسم مسيحى


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته